Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ngày 03/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về thực  hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

 Lọc văn bản pháp luật
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Thông tin tìm kiếm:
Danh sách văn bản pháp luật
  • Xem văn bản pháp luật