Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 28/7/2023 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

 Lọc văn bản pháp luật
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Thông tin tìm kiếm:
Danh sách văn bản pháp luật
  • Xem văn bản pháp luật